arrow_back Wstecz

REGULAMIN 

Rebus Jubileuszowy 2

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Rebus jubileuszowy 2”.

2. Promocja jest organizowana przez firmę Omnigena Michał Kochanowski i Wspólnicy Sp.J. z siedzibą w Święcicach przy ul. Pozytywki 7, 05-860 Płochocin, NIP: 534-20-16-254

3. Promocja odbywa się w sklepie stacjonarnym firmy Omnigena, mieszczącym się w siedzibie firmy, zwanym dalej „Sklepem Stacjonarnym”) oraz na platformie internetowej https://b2b.omnigena.pl/ (dalej zwannej „Sklepem Internetowym”). Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.W Sklepie Stacjonarnym i sklepie internetowym promocja rozpoczyna się w dniu 18 czerwca  2024 roku i trwa do 24 czerwca 2024 r. Czas promocji wskazany w zdaniach poprzedzających jest zwane łącznie dalej „Czasem trwania Promocji”.

5. Czas trwania Promocji może zostać skrócony w przypadku wyczerpania zapasów magazynowych Organizatora Promocji.

6. Celem Promocji jest promocja wybranych artykułów firmy Omnigena z okazji 50-lecia firmy Omnigena.

II ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja dotyczy produktów marki Omnigena sprzedawanych w sklepie stacjonarnym lub  na stronie internetowej https://b2b.omnigena.pl/. Asortyment spełniający wymagania Promocji wskazany w niniejszym punkcie zwany będzie dalej „Produktami Promocyjnymi”.

 2. Lista produktów wraz z przysługujący na nie rabatami: 

pompa zatapialna Multi SP 900, 230V  - rabat 25%

 pompa zatapialna Multi SP 1100, 230V - rabat 25%

        3. Warunkiem otrzymania rabatu jest przesłanie lub podanie rozwiązania -  4 haseł rebusu wraz z   

zamówieniem na adres sprzedaz@omnigena.pl lub telefonicznie podczas składania zamówienia w Dziale Sprzedaży. 

        4. Rebus 2 jest przesyłany w newsletterze do zarejestrowanej bazy B2B klientów firmy Omnigena.

        5. Klient może skorzystać z Rabatu  - jednokrotnie w ciągu  trwania promocji.

        6. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej  jest dobrowolne.

        7. Klient nie ma możliwości wymiany rabatu na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.

        8. Rabat nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Sklepie stacjonarnym i sklepie online. 

        9. Rabat naliczany jest  dodatkowo do aktualnych warunków handlowych obowiązujących dla danego      

        klienta.

III POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.

 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.

 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: sprzedaz@omnigena.pl.

 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.

 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta do Promocji ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.

 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Omnigena.pl oraz w Sklepie przy kasie.

 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą stanowi:

  1. Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.

  2. Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu.

  3. Prostowanie oczywistych omyłek pisarskich.

  4. Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji, do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.

 2.  Regulamin zostaje opublikowany w dniu 18.06.2024 r.

arrow_back Wstecz