arrow_back Wstecz

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

WOBEC KLIENTÓW

 

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”, informujemy, że:

 

1.         Administratorem Twoich danych osobowych jest Omnigena Michał Kochanowski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w miejscowości Święcice, ul. Pozytywki 7, 05-860 poczta Płochocin, z którym można się skontaktować pod ww. adresem/ tel. 22 721 04 56 e-mail: zakupy@omnigena.

2.         Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:

1)         przygotowanie i przedstawienie oferty produktów i usług, warunków umów i przygotowywanie projektów dokumentów, zawarcie oraz realizacja umowy sprzedaży obejmująca również obsługę płatności, usługę dostarczenia produktów oraz działania reklamacyjne – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2)         wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z zawarciem z Tobą umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług, w tym obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

3)         prowadzenie działań w zakresie marketingu bezpośredniego – podstawą jest prawnie uzasadniony interes przez nas realizowany polegający na marketingu własnych produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), inne formy marketingu będą przez nas prowadzone jedynie za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4)         dochodzenie roszczeń i obrona praw – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes przez nas realizowany polegający na dochodzeniu należnych roszczeń lub obronie przed zgłoszonymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);.

5)         rejestrowanie Twojego wizerunku w ramach monitoringu wizyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes przez nas realizowany polegający na zapewnieniu bezpieczeństwo osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.         Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty świadczące usługi księgowe, prawnicze, doradcze, pocztowe i kurierskie, ubezpieczeniowe, obsługujące płatności i systemy informatyczne.

4.         Administrator nie ma zamiaru przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego, poza obszar EOG, lub organizacji międzynarodowej.

5.         Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane, tj. przez okres:

1)         trwania umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług, co dotyczy danych przetwarzanych w celu ich zawarcia i realizacji,

2)         wskazany w przepisach prawa, co dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartych z Tobą umów,

3)         przedawnienia roszczeń wskazanych w przepisach prawa, co dotyczy danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń i obrony praw,

4)         do odwołania udzielonej przez Ciebie zgody, co dotyczy danych przetwarzanych na podstawie tej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,

5)         do wniesienia Twojego sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, co dotyczy danych przetwarzanych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych.

W przypadku, gdy do tych samych danych osobowych zastosowanie będą miały różne terminy retencji, a terminy wynikające z obowiązków nałożonych na Administratora będą dłuższe, Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z tym dłuższym terminem.

6.         W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa do:

1)      żądania od Administratora:

a)    dostępu do Twoich danych osobowych;

b)   sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)    usunięcia Twoich danych osobowych, tj. „prawo do bycia zapomnianym”;

d)   ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

2)      sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora;

3)      przenoszenia Twoich danych osobowych;

4)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5)      wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.         Podanie przez Ciebie danych osobowych niezbędnych dla realizacji Twoich żądań zgłoszonych przed zawarciem umowy jest warunkiem realizacji tych żądań. Niepodanie przez Ciebie tych danych może skutkować niemożliwością spełnienia przez nas Twoich żądań.

Podanie przez Ciebie danych osobowych niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy, a także realizacji naszych prawnych obowiązków z niej wynikających jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie przez Ciebie tych danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.

Podanie przez Ciebie danych osobowych do przetwarzania na podstawie Twojej zgody nie jest warunkiem zawarcia czy realizacji umowy. Nie jesteś zobowiązany do ich podania, jednak niepodanie tych danych skutkuje niemożliwością realizacji celów, których podstawę stanowi ta zgoda.

8.         Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

arrow_back Wstecz